СОШ №44 Средняя общеобразовательная школа №44

План мероприятий

№44 жалпы орто билим берүүчү мектебинин коррупция боюнча күрөшүүнүн иш планы

Иш чараКүтүлүүчү натыйжаларМөөнөтүЖооптуу адамдар
1КРнын президентинин жарлыгын өздөштүрүү: “Саясат жана мамлекеттик кызматтагы системалык түрдөгү пара алууну четтетүү үчүн чара колдонууПара алуу боюнча укук бузууларды болтурбоо иштери тууралуу окуучулардын ата-энелери, мектеп кызматкерлердин билүүсү.

Пара алууга түрткү болгон себепти аныктоо.

Мектептеги пара алуу боюнча күрөшүү иштерин күчөтүү жана эскертүү

 

 

 

 

 

Бештин айы

 

 

 

Мектептин директору Халилова Ф.Б.

2КРнын ББжанаИМнин буйругун өздөштүрүү: “Пара алуу боюнча укук бузуу фактыларын коомчулукка коюу” 

 

 

 

 

Жалган куран айы

3Мектепте буйрук чыгаруу
.4Пара алуу менен күрөшүү тобун   түзүү
5Пара алуу менен күрөшүү үчүн Улуттук Стратегиянын планын ишке ашырууну бекитүү 

Пара алууга каршы күрөшүү комиссиясы

6Пара алуу боюнча укук бузуулардын мүмкүн болгон бардык формаларын өздөштүрүү
7“Пара алуу боюнча укук бузуу фактыларын коомчулукка коюу” боюнча КРнын ББжана ИМнин буйругун өздөштүрүү жөнүндө класстагы ата-энелер чогулушун өткөрүү 

 

 

Чын куран айы

 

 

Класс жетекчилер

8Ишеним почтасы боюнча иштөөМыйзамсыз акча чогултууларды четтетүүДайымаМектептин соц.педагогу жана администрациясы
9Класстардагы акча чогултууларды катуу регламентке алуу 

Дайыма

 

Ата-энелер комитети

10“Чын жүрөк” коомдук бирикмесинин коротууларын таза өтүүсүн көзөмөлдөөКоомдук бирикменин акча коротуу маселелери ачык жана так болушу 

Жылына 2 жолу

 

Ата-энелер комитетинин жана “Чын жүрөк” коомунун жетекчиси Багдавлетова Э.А.

11Мектеп ичиндеги пара алуу менен күрөшүү боюнча ата-энелерге мезгил-мезгили менен маалымат берип турууПара алууга каршы иш чараларда ата-энелердин активдүү иштөөсү 

 

Дайыма

 

Администрация жана пара алууга каршы комиссиясы

12“Адам жана Коом”, “Экономикага киришүү” жана “Тарых” бириктирилген сабактарын өздөштүрүү

КРнын конституциясынын тарыхы, КРнын жаранынын укугу жана милдети, тема: “Пара алуу. Пара алуу менен күрөшүү үчүн чара колдонуу”

Мектептеги пара алуу боюнча укук бузуулар менен күрөшүү иштери боюнча окуучулардын  жарандык көз караштарын жөнгө салуу 

Календарлык тематикалык пландоого жараша

 

Предметтик мугалимдер

 

 

Комиссиянын  төрагасы:                                         О.К.Маматов

 

ПЛАН РАБОТЫ

средней общеобразовательной школы № 44

по борьбе с коррупционными правонарушениями

п\п

МероприятияОжидаемые результатыСрокиОтветственные

за  исполнение

1Изучение указа Президента КР «О мерах по устранению причин политической и системной коррупции в органах власти» 

Информированность сотрудников, родителей, учащихся школы о недопущении коррупционных  правонарушений. Определение уровня коррупции и ключевых факторов , способствующих коррупции. Усиление  предупреждения и борьбы с коррупцией в школе

 

 

 

Декабрь

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы Халилова Ф.Б.

2Изучение приказа МОиН КР «О порядке уведомления о фактах коррупционных правонарушений» 

 

 

 

Март

3Издание приказа по школе
4Создание комиссии по борьбе с коррупцией
5Разработка и утверждение плана по реализации Национальной Стратегии по борьбе с коррупцией 

 

Комиссия по борьбе с коррупцией

6Изучение всех возможных форм коррупционных правонарушений.
7Проведение классных родительских собраний по изучению приказа МОиН КР «О порядке уведомления о фактах коррупционных правонарушений» 

 

 

Апрель

 

 

Классные руководители

8Работа почты доверияУстранение необоснованных денежных сборов 

Постоянно

Соц.педагог школы и администрация
9Жесткая регламентация денежных сборов в классах 

Постоянно

 

Родительские комитеты

10Прозрачность и гласность расходования членских взносов ОО «Чын журок»Открытость и прозрачность в вопросах расходования  членских взносов 

 

2 раза в год

 

Пред. Родит.объед «Чын Журок»

Багдавлетова Э.А.

11Периодическое информирование родителей о работе по борьбе  с коррупционными правонарушениями в школеФормирование у родителей активной позиции по противодействию коррупции 

 

 

Постоянно

 

Администрация, комиссия по борьбе с коррупцией

12Изучение на уроках  интегрированного курса «ЧиО» «Введение в экономику» «истории»

Истории конституции КР,  прав и обязанностей гражданина КР, тема: «Коррупция. Меры борьбы с коррупцией»

Формирование гражданской позиции учащихся школы по борьбе с коррупционными правонарушениями 

 

 

Согласно календарно тематического планирования

 

 

 

 

 

 

Учителя -предметники

 

 

 

Председатель комиссии:                                           О.К. Маматов